Dražen Škrtić

about
drazen
MUP RH, Hrvatska

Dr. sc. Dražen Škrtić diplomirao je na Višoj školi za unutarnje poslove 1994. godine, a  na Visokoj policijskoj školi 1999. godine. Poslijediplomski znanstveni studij iz kaznenopravnih znanosti  završio je na Pravnom fakultetu u Zagrebu 2007. godine. Doktorsku disertaciju Kaznenopravna zaštita informatickih sadržaja obranio je 2011. godine na Pravnom fakultetu u Zagrebu.  Od 1990. godine zaposlen je u Ministarstvu unutarnjih poslova, Policijskoj upravi karlovackoj. Od 1994. godine radi na poslovima kriminalisticke policije kao rukovoditelj kriminalisticke policije u policijskim postajama, a od 2001. godine u policijskoj upravi na opcem i gospodarskom kriminalitetu. Od 2012. godine predavac je pravnih kolegija na Veleucilištu u Karlovcu. Podrucje njegovog znanstvenog interesa je kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i sa navedenim povezni dijelovi radnog, upravnog i trgovackog (poslovnog) prava. Clan je Hrvatskog udruženja za kaznene znanosti i praksu.  Objavio je više znanstvenih i strucnih radova i predavanja s podrucja racunalnog kriminaliteta. Sudionik je brojnih domacih i medunarodnih strucnih i znanstvenih skupova. Na znanstvenim i strucnim skupovima u zemlji i inozemstvu prezentirao je radove s podrucja materijalnog kaznenog prava odnosna kaznena djela racunalnog kriminaliteta, posebnih oblika racunalnih prijevara te postupovnog kaznenog prava vezanih za pribavljanje digitalnih dokaza s medija za pohranu racunalnih podataka koji nisu pod kontrolom osobe koja pribavlja digitalne dokaze kao pravna pitanja daljinske pretrage i nadzora racunala radi pribavljana digitalnih dokaza.


Pravni aspekti daljinske digitalne forenzike

Digitalna forenzika, prije dvadesetak godina prihvacena je kao nužnost u pribavljanju digitalnih dokaza za kaznena djela pocinjena uporabom racunala i za kaznena djela cije se pocinjenje nužno ne veže za korištenje digitalne tehnologije. Digitalna forenzika pravno je standardizirana prema tradicionalnom konceptu pribavljanja dokaza oduzimanjem i pretragom racunalnih podataka s medija koji su pod kontrolom tijela kaznenog progona. Pristup, pretraga i oduzimanje racunalnih podataka pohranjenih u oblaku ili na mediju za pohranu podataka koji nisu pod kontrolom tijela kaznenog postupka, u oblaku ili izvan jurisdikcije tijela kaznenog progona, nedostatno je pravno definiran. Potreba pribavljanja digitalnih dokaza proširuje se i na primjenu upravljivih forenzickih racunalnih programa za nadzor racunala radi pribavljanje dokaza koje uporabom pravno definiranih  prikrivenih dokaznih radnji, pretrage i oduzimanja racunalnih podataka na medijima za pohranu racunalnih podataka pod kontrolom tijela kaznenog progona, nije moguce pribaviti. Prikriveni daljinski nadzor i pretrage medija za pohranu racunalnih podataka, u odnosu na pretrage i oduzimanja, predstavlja daljnji poseg u privatnost pojedinaca. Razvoj informacijske i komunikacijske tehnologije i uporaba u kriminalnim aktivnostima zahtijeva i daljnju pravnu standardizaciju i proširenje prikrivenih dokaznih radnji radi pribavljanja digitalnih dokaza s medija za pohranu racunalnih podataka koji nisu pod kontrolom tijela kaznenog progona u okviru prihvatljivog balansa ovlasti tijela kaznenog progona i zaštite privatnosti, daljanski nadzor  racunala i pribavljanje digitalnih dokaza u realnom vremenu, standardizaciju postupaka i osiguranje pohrane tako pribavljenih dokaza u neizmijenjenom obliku.  Predavanje obuhvaca kratki komparativni pregled suvremenih pravnih okvira daljinske pretrage, pravne okvire daljinskog nadzora i pretrage, standarde pohrane digitalnih dokaza pribavljenih daljinskom pretragom, nužne zakonodavne korake za uvodenje posebnih prikrivenih dokaznih radnji daljinske pretrage i nadzora racunala, opravdanost dodatnih ogranicenja privatnosti i Konvencijske okvire ogranicenja privatnosti radi pribavljanja dokaza za potrebe tijela kaznenog progona.

Predavanje

Pravni aspekti daljinske digitalne forenzike
-